POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858711, NIP: 5252835161, REGON: 386991365, o kapitale zakładowym w wysokości 1 700 000 zł opłaconym w całości, infolinia: +48 603 13 13 13, e-mail: kontakt@lombi.com, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Panią Natalię Dzieciuchowicz, z którym można skontaktować się listownie, pod adresem: ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa oraz elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@lombi.com.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: („RODO”).

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe wyłączenie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Informujemy, iż Administrator stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu (dalej: „Umowa”) na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika serwisu.
Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są w celu:

3. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym w przypadku:

4. Odbiorcy danych

Otrzymane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:

Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz organizacji międzynarodowych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą Każda osoba,
której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

Osobom, których dane przetwarza Administrator przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

6. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić: zawarcie umowy, nawiązanie kontaktu z Państwem, przeprowadzenie rekrutacji, korzystanie z wybranych usług i funkcjonalności serwisu LOMBI.COM lub otrzymywania treści marketingowych (w zależności od celu przetwarzania).

7. Polityka cookies