POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858711, NIP: 5252835161, REGON: 386991365, o kapitale zakładowym w wysokości 700 000 zł opłaconym w całości, infolinia: +48 603 13 13 13, e-mail: kontakt@lombi.com, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Panią Natalię Dzieciuchowicz, z którym można skontaktować się listownie, pod adresem: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa oraz elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@lombi.com.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: („RODO”).

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe wyłączenie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Informujemy, iż Administrator stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu (dalej: „Umowa”) na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika serwisu. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza lub adresów kontaktowych zamieszczonych w serwisie internetowym w domenie lombi.com na podstawie prawnie uzasadnianego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Klientem opartych na rzetelności i lojalności

 • nawiązania i utrzymania kontaktu w związku z przesłanymi na adres: kontakt@lombi.com dokumentami aplikacyjnymi na wybrane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

 • uwzględnienia dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez kandydatów
  na współpracowników lub/i pracowników zgody (dalej: „Kandydat”) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Administratora, w przypadku zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • weryfikacji tożsamości w przypadku zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • przeprowadzenia analizy i wyceny dóbr szybko rotujących (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem wiadomości elektronicznych

 • e-mail i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług– w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym w przypadku:
 • danych zebranych na potrzeby zawarcia Umowy - przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w związku z zawartą Umową, jednak nie dłużej niż 6 lat od zawarcia Umowy

 • danych pozyskanych poprzez formularz kontaktowy i inne adresy wskazane do komunikacji - do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu

 • danych zbieranych na potrzeby przesyłania treści marketingowych - do czasu wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że to wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem

 • danych zebranych na potrzeby procesu rekrutacji - przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jej udzielenia.

4. Odbiorcy danych
Otrzymane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w granicach określonych przez Administratora na mocy odpowiednich umów powierzenia

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa

 • instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

 • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów ustawy

 • podmiotom wchodzącym w skład Grupy Credit Royal®, do których należy „Dziesiątka Finanse” sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa, „Credit Royal®” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa, „Credit Royal Finance” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa oraz „Lucky Star Investments” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa.

Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz organizacji międzynarodowych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych

 • sprostowania danych

 • usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania danych

 • przenoszenia danych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora

 • do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.


Osobom, których dane przetwarza Administrator przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

6. Informacje o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić: zawarcie umowy, nawiązanie kontaktu z Państwem, przeprowadzenie rekrutacji, korzystanie z wybranych usług i funkcjonalności serwisu LOMBI.COM lub otrzymywania treści
marketingowych (w zależności od celu przetwarzania).

7. Polityka cookies
 • Serwis LOMBI.COM korzysta z plików cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
  z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.