Regulamin platformy „www.lombi.com”

Spółka Lombi.com S.A. z siedzibą w Świdnicy, ul. Stefana Żeromskiego 10a, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858711, NIP 5252835161, REGON 386991365 umożliwia klientom, dokonanie sprzedaży rzeczy ruchomych będących ich własnością na rzecz Lombi.com S.A. na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie sprzedaży zawartej z Lombi.com S.A.

Wyrażeniom użytym w Regulaminie, pisanym dużą literą, nadaje się następujące znaczenie:

 • Czat – zautomatyzowany zapis historii Przedmiotu, w tym Zapytań o wycenę oraz Transakcji, znajdujący się w Panelu Klienta. Czat może mieć wiele okien, a każde okno w Czacie poświęcone jest jednemu Przedmiotowi.
 • Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku godz. 9:00-17:00, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz – miejsce na Platformie Lombi, w którym Klient podaje informacje niezbędne do złożenia Zapytania o Wycenę.
 • Identyfikator - ustalone przez Klienta i spełniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa login oraz hasło, które identyfikują i umożliwiają dostęp do Konta prowadzonego przez Administratora na rzecz Klienta.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest odbiorcą Usług, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto/Panel Klienta - jest częścią Platformy Lombi, a korzystanie z niego wymaga dokonania Rejestracji oraz każdorazowego podania Loginu i hasła; udostępnia Klientowi narzędzia pozwalające na złożenie Zapytania o Wycenę, dokonanie Transakcji, bieżące monitorowanie procesu związanego ze sprzedażą Przedmiotu.
 • Login – identyfikator Klienta na Platformie Lombi; adres e-mail Klienta podany przez niego podczas Rejestracji.
 • Transakcja – nabycie Przedmiotu od Klienta przez Spółkę, dokonywana na podstawie Umowy Sprzedaży.
 • Operator – podmiot, z którym Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na odbiorze Przedmiotu od Klienta. Funkcję Operatora Pocztowego/Operatora mogą pełnić (lecz niewyłącznie): POCZTA POLSKA S.A., InPost sp. z o.o., firmy kurierskie, inne podmioty świadczące usługi odbioru Przedmiotu w punktach odbioru takich jak paczkomaty lub placówki handlowe.
 • Oferta Zakupu – ostateczna oferta zakupu Przedmiotu składana Klientowi przez Spółkę, oferowana Klientowi z uwzględnieniem zaproponowanej kontroferty Klienta.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Portfel – informacja o sumie wartości środków pieniężnych ze wszystkich zakończonych Transakcji Klienta widoczna w Panelu Klienta, którą Klient może wypłacić na swoje konto bankowe lub wymienić na bon do wykorzystania na stronie Sklepu Lombi.
 • Platforma Lombi – strona www.lombi.com, za pośrednictwem której można założyć i korzystać z Panelu Klienta
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy Lombi.
 • Rejestracja - bezpłatna procedura zakładania Konta przez Klienta na Platformie Lombi, wymagająca akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 • Sklep Lombi – sklep internetowy Lombi dostępny pod adresem www.sklep.lombi.com
 • Spółka/Administrator/Lombi – oznacza Lombi.com S.A. z siedzibą w Świdnicy, ul. Stefana Żeromskiego 10a, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858711, NIP 5252835161, REGON 386991365.
 • Przedmiot – rzecz ruchoma, używana1, którą Klient zamierza sprzedać Lombi za pośrednictwem Platformy Lombi.
 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Panelu Klienta w formie dokumentowej pomiędzy Klientem a Spółką na podstawie akceptacji przez Klienta Oferty Zakupu przesłanej przez Spółkę; na jej podstawie Klient przenosi własność Przedmiotu na rzecz Spółki, a Spółka zobowiązuje się do zapłaty zaoferowanej ceny.
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 • Wycena – przedstawiona przez Spółkę oferta zakupu Przedmiotu od Klienta, której rezultatem jest określenie wartości Przedmiotu dla Spółki. Wycena wyrażona jest w kwocie w walucie PLN.
 • Zapytanie o wycenę – składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienie dokonania przez Spółkę Wyceny. W trakcie składania Zapytania o Wycenę Klient udziela Spółce informacji niezbędnych do dokonania Wyceny oraz zawarcia Umowy Sprzedaży. Informacje udzielane przez Klienta to: zdjęcia Przedmiotu, opis Przedmiotu, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dokładny adres korespondencyjny, subiektywna ocena wartości Przedmiotu według Klienta, w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Usługi – usługi świadczone przez Lombi.com S.A. drogą elektroniczną.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.).

§ 1.
Platforma Lombi i Panel Klienta

 1. Korzystanie z Platformy Lombi jest możliwe po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.lombi.com.
 2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą dezaktywacji/usunięcia Konta Klienta przez Klienta, w ramach którego udostępniana jest Usługa. W celu usunięcia Konta należy po zalogowaniu się do Panelu Klienta kliknąć w „Twoje konto” następnie kliknąć „Twoje dane”, a następnie” Usuń konto”.
 3. Każde Konto posiada funkcjonalności umożliwiające przeprowadzanie Transakcji.
 4. Lombi nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym i narzędziach (np. nieodpowiednie wersje przeglądarek internetowych), z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy Lombi i oferowanych za jego pośrednictwem Towarów.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Lombi:
  • 1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  • 2) przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
  • 3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia opisanych powyżej wymogów technicznych, Lombi zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 7. W trakcie procesu Rejestracji, Klient ustala Login oraz Hasło do Konta. Zakończenie procesu Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie Rejestracji.
 8. Procedura Rejestracji kończy się utworzeniem Konta. O utworzeniu Konta Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. W toku Rejestracji, Spółka może wymagać dla celów bezpieczeństwa dodatkowej weryfikacji adresu e-mail.
 9. Lombi umożliwia również Klientowi kontakt z infolinią poprzez:
  1. ogólny czat przypięty na stronie Platformy Lombi;
  2. Przycisk "Mam pytanie" dostępny z poziomu Czatu;
  3. pod numerem telefonu: +48 603 13 13 13
 10. Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby Platforma Lombi funkcjonowała w sposób ciągły. Spółka zastrzega, że w funkcjonowaniu Platformy Lombi mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator będzie informował na stronie www.lombi.com lub mailowo.
 11. Usługi są świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Platformy Lombi do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Spółka jest uprawniona do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Klientów, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów w trakcie realizacji Transakcji.
 12. Spółka oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 13. Umowę o prowadzenie Panelu Klienta na Platformie Lombi, Spółka może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient korzysta z Platformy Lombi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Klient:
  • ⎯ korzysta z Platformy Lombi w sposób zaburzający funkcjonowanie Platformy Lombi;
  • ⎯ korzysta z Platformy Lombi w sposób utrudniający korzystanie z niej innym użytkownikom;
  • ⎯ podał w Koncie nieprawdziwe dane osobowe;
  • ⎯ Klient w procesie Transakcji przesłał do Lombi Przedmiot niezgodny ze wskazanym przez niego opisem;
  • ⎯ przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie Lombi treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy Lombi, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 15. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Platformą Lombi lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego. Lombi nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy Lombi z przyczyn niezależnych od Lombi. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Lombi, Lombi ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Platformy Lombi na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

§2.
Zapytanie o Wycenę

 1. Klient może składać Zapytanie o Wycenę za pośrednictwem Formularza przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ograniczeń występujących na skutek przerw technicznych. Zapytania o wycenę realizowane są w kolejności ich składania. Spółka odrzuca Zapytania o Wycenę złożone przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Weryfikacja danych Klienta będzie oparta na weryfikacji sms (tj. wpisaniu kodu otrzymanego na numer telefonu podany przez Klienta).
 3. Zapytanie o Wycenę może dotyczyć wyłącznie Przedmiotu będącego własnością Klienta, którym Klient może swobodnie dysponować. Klient składając Zapytanie o Wycenę oświadcza, że Przedmiot jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne obciążające Przedmiot i zobowiązuje się do zadośćuczynienia wszelkim roszczeniom osób trzecich skierowanych do Spółki w wypadku wykrycia takich wad.
 4. Proces złożenia Zapytania o Wycenę kończy się otrzymaniem potwierdzenia w formie wiadomości e-mail przesłanej do Klienta, a także otwarciem nowego okna Czatu, który dotyczy złożonego Zapytania o wycenę.
 5. Złożenie Zapytania o wycenę nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Lombi dokona Wyceny i przekaże Klientowi za pośrednictwem Czatu informację o oszacowanej wartości Przedmiotu w walucie PLN, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 Dni Robocze.
 7. Jeżeli w toku Wyceny ustalono, że Przedmioty nie przedstawiają dla Spółki wartości uzasadniającej złożenie Klientowi Wyceny, wówczas Spółka informuje o tym Klienta w wiadomości za pośrednictwem Czatu, co stanowi odrzucenie zakupu Przedmiotu przez Spółkę.
 8. Klient może zaakceptować Wycenę bądź ją odrzucić lub przedstawić kontrofertę wraz z uzasadnieniem. Spółka nie jest związana kontrofertą Klienta i może bez podania przyczyny ją odrzucić lub zaakceptować.
 9. Brak akceptacji Wyceny przez Klienta lub kontroferty przez Spółkę stanowi odrzucenie zakupu Przedmiotu przez Spółkę. Akceptacja Wyceny przez Klienta lub kontroferty przez Spółkę stanowi Ofertę Zakupu.
 10. W chwili akceptacji przez Klienta Oferty Zakupu na Czacie pojawia się informacja o możliwości zawarcia Umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym zaakceptowaniem przez Klienta odpowiednich zgód.
 11. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez Klienta i Lombi. Za oświadczenie woli Klienta uznaje się potwierdzenie woli zawarcia Umowy poprzez zaakceptowanie warunków Umowy sprzedaży oraz Regulaminu za pośrednictwem Czatu. Za oświadczenie woli Lombi uznaje się wydanie pozytywnej decyzji w zakresie oceny Przedmiotu i przedstawienie do potwierdzenia Umowy sprzedaży Klientowi, którą Klient otrzymuje za pośrednictwem Panelu Klienta. Wykonanie powyższych czynności skutkuje zawarciem Umowy.
 12. W chwili akceptacji Umowy sprzedaży oraz Regulaminu przez Klienta, a także po pozytywnej ocenie Przedmiotu przez Lombi, Klient przenosi własność Przedmiotu na Spółkę, a w zamian Spółka zobowiązuje się do zapłaty kwoty zawartej w Ofercie Zakupu.
 13. Klient akceptuje fakt, iż kwota pieniężna, odpowiadająca cenie, za jaką Lombi nabywa Przedmiot od Klienta po prawidłowym zakończeniu Transakcji automatycznie pojawi się w Panelu Klienta i zostanie mu przekazana według jego wyboru: w formie kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Klienta lub w formie bonu do wykorzystania w Sklepie Lombi, który to bon następnie Klient może wykorzystać na warunkach opisanych w Regulaminie.
 14. Bon może zostać wykorzystany przez Klienta według następujących warunków: Bon jest ważny przez okres 1 (jednego) roku począwszy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży oraz łączy się z innymi promocjami na stronie www.sklep.lombi.com
 15. Przedmiot sprzedawany przez Klienta powinien znajdować się w znakomitym lub dobrym stanie technicznym, pozwalającym na jego dalszą i bezpieczną eksploatację. Przez znakomity stan techniczny Przedmiotu rozumie się rzecz ruchomą używaną sporadycznie, bez śladów nadmiernego użytkowania, doskonale działający, niewadliwy. Przedmiot w dobrym stanie technicznym to rzecz ruchoma kompletna, użytkowana zgodnie z warunkami użytkowania, poprawnie działająca, bez widocznych wad lub posiadająca niewielkie wady, nie wpływające na jej funkcjonalność i bezpieczeństwo. Klient zobowiązuje się podawać tylko prawdziwe dane dotyczące uszkodzeń/usterek Przedmiotu w Zapytaniu o wycenę.
 16. Klient uprawniony jest do sprzedaży wyłącznie Przedmiotu, który stanowi jego własność. Zabroniona jest sprzedaż rzeczy ruchomych nienależących do Klienta. Lombi nie weryfikuje podanych przez Klienta informacji dotyczących prawa własności rzeczy ruchomych.
 17. Klient oświadcza, że akceptuje fakt, iż Lombi prowadzi rejestr podmiotów zawierających Umowę sprzedaży, do którego wpisuje dane Klientów. W przypadku gdy okaże się, że sprzedany Przedmiot pochodzi z kradzieży, Lombi w celu obrony swych praw, ma prawo przekazać odpowiednim organom dane Klienta, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 18. Niektóre rzeczy ruchome nie mogą być Przedmiotem skupu przez Lombi, w szczególności (ale nie wyłącznie) ze względów bezpieczeństwa i higieny.
 19. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do takiego usunięcia wszelkich osobistych danych dotyczących jego i ewentualnych poprzednich właścicieli (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, terminy w kalendarzu, zdjęcia, muzyka, gry, aplikacje) znajdujących się na wbudowanych bądź załączonych nośnikach danych, aby nie były one dostępne osobom trzecim.
 20. Lombi nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania podatkowe lub obowiązki sprawozdawcze, które mogą wyniknąć dla Klienta w związku z ich aktywnością na Platformie. Na potrzeby Transakcji zawieranych za pośrednictwem Platformy, Klient osobiście ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatkowe obowiązki sprawozdawcze, jeżeli takie powstałyby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient oświadcza, że jest świadomy swoich obowiązków podatkowych i ponosi pełną odpowiedzialność za ich uregulowanie.

§3.
Wysyłka Przedmiotu

 1. Po akceptacji Umowy sprzedaży przez Klienta oraz niezbędnych zgód następuje proces wysyłki Przedmiotu do Lombi za pośrednictwem Panelu Klienta przy udziale Operatora. Koszty przesyłki ponosi Lombi, chyba że pozostałe zapisy Regulaminu stanowią inaczej.
 2. W przypadku gdy Przedmiot posiada standardowe wymiary, Klient dokonuje wyboru Operatora wśród Operatorów dostępnych w Panelu Klienta. Lombi następnie przesyła niezbędne informacje oraz dokumenty niezbędne do wysyłki Przedmiotu (etykietę wysyłkową) a Klient wyraża zgodę oraz jednocześnie zobowiązuje się do przekazania Operatorowi Przedmiotu zgodnie z informacjami przekazanymi przez Lombi w Panelu Klienta.
 3. Klient wyraża zgodę, iż w przypadku, gdy Przedmiot ma niestandardowy wymiar, Lombi samodzielnie ustala cenę oraz Operatora według aktualnych cen rynkowych oferowanych przez Operatorów Pocztowych za tego rodzaju usługę, a w Panelu Klienta pojawia się informacja o formie oraz zasadach odbioru Przedmiotu.
 4. Przedmiot powinien być zawsze zapakowany w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 5. Po doręczeniu Przedmiotu do Lombi za pośrednictwem Operatora następuje weryfikacja Przedmiotu przez Spółkę, co zostaje utrwalone w chmurze danych w formie video i przechowywane w archiwum przez 2 lata od daty zawarcia Umowy sprzedaży. Nagranie video może być przekazane przez Lombi Klientowi w szczególnych przypadkach (np. w przypadku roszczeń Klienta). W terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Przedmiotu Umowy do Lombi, Lombi przesyła Klientowi informację na temat weryfikacji Przedmiotu za pośrednictwem Czatu.
 6. W przypadku gdy weryfikacja Przedmiotu przez Spółkę na podstawie ust. 5 powyżej przebiegła pomyślnie, Klient otrzymuje powiadomienie na Czacie, a saldo w jego Portfelu zostaje odpowiednio powiększone o wskazaną kwotę. Klient w dowolnym momencie może wypłacić środki z Portfela na zasadach opisanych w §4 Regulaminu. Lombi nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania płatności między rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu.
 7. Klient zobowiązuje się dokonać wstępnego złożenia Zapytania o wycenę w dobrej wierze. W przypadku, gdy informacje na temat Przedmiotu podane w Panelu Klienta nie pokrywają się z wynikiem kontroli rzeczywistego stanu Przedmiotu przeprowadzonej przez Lombi na podstawie ust. 5 powyżej, Lombi może:
  1. zaproponować Klientowi przyjęcie Przedmiotu przez Lombi po niższej cenie ustalonej przez Lombi, odpowiadającej faktycznemu stanowi Przedmiotu. Jeśli Klient odrzuci ofertę Lombi lub nie odpowie na ofertę Lombi to Lombi może odesłać Przedmiot na koszt Klienta.
  2. odmówić przyjęcia Przedmiotui odesłać Przedmiot na koszt Klienta, z zastrzeżeniem, iż w takim wypadku uznaje się, że umowa nie została zawarta.
 8. W przypadku ust. 7 lit. a) powyżej, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania aneksu do Umowy sprzedaży w zakresie zmiany ceny Przedmiotu. Po jego akceptacji i pojawieniu się kwoty w saldzie Portfela Klient ma prawo do wypłaty swoich środków za pośrednictwem Panelu Klienta na zasadach opisanych w §4 Regulaminu.
 9. Wysokość kosztu przesyłki zwrotnej na podstawie ust. 7 lit. a) lub b) powyżej uzależniona jest aktualnych cen rynkowych oferowanych przez Operatora za tego rodzaju usługę i przekazana Klientowi za pośrednictwem Czatu. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki zwrotnej.
 10. W celu dokonania zwrotu Przedmiotu przez Spółkę na podstawie ust. 7 lit. a) lub b) powyżej, Klient jest zobowiązany uiścić koszty tej czynności za pośrednictwem Czatu w wybrany przez siebie sposób płatności spośród dostępnych w oknie płatności lub w przypadku, gdy Klient posiada wystarczającą kwotę w Portfelu może przekazać Lombi kwotę bezpośrednio z Portfela.
 11. Zwrot dokonywany jest przez Lombi w terminie 21 dni od dnia opłacenia przez Klienta kosztów wskazanych w ust. 10 powyżej. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie Przedmiotu przez Lombi przed jego upływem.
 12. W przypadku gdy Klient nie uiści kosztów określonych w §3. Ust. 7 lit a) lub b) Regulaminu, Lombi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu Przedmiotu, jak również może obciążyć Klienta kosztami związanymi z przechowywaniem Przedmiotu przez Lombi.

§4.
Płatność za Przedmiot

 1. W Panelu Klienta znajduje się Portfel, w którym Klient widzi saldo środków za sprzedane do Lombi Przedmioty z uwzględnieniem wypłaconych przez Klienta środków z Portfela.
 2. Klient (z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu) może wypłacić środki w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w przycisk „Wypłać środki”.
 3. W przypadku gdy Klient nie uzupełnił w sekcji „Twoje dane” informacji potrzebnych do wypłaty środków, dopiero po uzupełnieniu przez niego informacji tj. numeru konta bankowego Klientowi pojawi się opcja „Wypłać środki” w Portfelu, którą należy kliknąć.
 4. Następnie, w otwartym oknie Klient może:
  • ⎯ Przeznaczyć przyznane mu środki (w dowolnej wysokości) do wykorzystania w Sklepie Lombi; lub
  • ⎯ wypłacić środki w wybrany przez siebie sposób (na podany wcześniej nr konta lub bezpośrednio na jego konto w aplikacji Revolut);
   z zastrzeżeniem, iż możliwe jest wykorzystanie części środków w formie bonu do Sklepu Lombi, a następnie wypłata pozostałych środków, ale nie jest możliwa odwrotna sytuacja tj. w sytuacji, gdy Klient chce w pierwszej kolejności wypłacić środki w wybrany przez siebie sposób to ma obowiązek wypłacić środki w całości (nie jest możliwa częściowa wypłata środków w wybrany przez siebie sposób a następnie wykorzystanie pozostałych środków w Sklepie Lombi);
 5. Wypłaty środków realizowane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego tj. Revolut Ltd. Lombi nie odpowiada za usługi realizowane przez Revolut Ltd, w tym w szczególności za czas księgowania płatności między rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu. Zasady realizowania usług przez Revolut oraz zasady przetwarzania danych przez Revolut dostępne są tutaj: https://www.revolut.com/pl-PL/privacy-policy/.
 6. Po prawidłowym wypłaceniu środków przez Klienta, wartość środków w Portfelu Klienta zostaje automatycznie pomniejszona o wypłaconą wartość środków.

§5.
Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia w sposób wskazany w Regulaminie.
 2. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży wysyłając na adres mailowy Spółki kontakt@lombi.com oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wysłane przez niego Przedmioty oraz ponieść koszt dostawy Przedmiotu do Konsumenta, z zastrzeżeniem §3 ust. 7 lit. a) i b) Regulaminu. Zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób zwrotu Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do poniesienia kosztów zwrotu. W takim wypadku zwrot odbywa się na koszt Konsumenta.
 5. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotów.
 6. W wypadku, w którym odstąpienie od Umowy Sprzedaży nastąpiło po zapłacie przez Spółkę ceny tytułem nabycia Przedmiotu, Klient jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na rachunek bankowy Spółki, z którego uprzednio nastąpiła zapłata ceny, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inny sposób zwrotu.
 7. W wypadku niezachowania przez Klienta terminu wskazanego w ust. 6 powyżej, Spółka jest uprawniona do odzyskania należności na drodze sądowej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6.
Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Lombi. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Lombi.
 2. Reklamacje należy składać przez infolinię, drogą elektroniczną na adres email Administratora: kontakt@lombi.com lub na Czacie klikając przycisk „Reklamacja”. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta za pośrednictwem Czatu, a informację o rozpatrzeniu Reklamacji Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres email.

§7.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Platformy Lombi jest Spółka Lombi.com S.A. z siedzibą w Świdnicy, ul. Stefana Żeromskiego 10a, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858711, NIP 5252835161, REGON 386991365.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Natalię Dzieciuchowicz z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: rodo@lombi.com.
 3. Dane osobowe, podane przez Klienta w związku z rejestracją konta w Platformie (w tym dane o dacie urodzenia w celu potwierdzenia, że Klient jest osobą pełnoletnią), a także weryfikacją Klienta będą przetwarzane przez w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Lombi w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku zamówienia przez Klienta Newslettera serwisu Lombi.com, dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w zakładce https://lombi.com/polityka-prywatnosci

§8.
Rozstrzyganie sporów

 1. Lombi wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9.
Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu stoją w sprzeczności z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie postanowienia uważa się za nieobowiązujące, a w ich miejsce obowiązują przepisy prawa, które w danym przypadku winny znaleźć zastosowanie, z którymi Regulamin pozostaje w kolizji.
 2. Treści zawarte na stronach Platformy Lombi, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty Lombi, z zastrzeżeniem oferty zawarcia Umowy sprzedaży otrzymanej w ramach Zapytania o Wycenę.
 3. Administrator będzie przyjmował wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu jak również funkcjonowania Platformy Lombi pod adresem poczty elektronicznej: rodo@lombi.com.
 4. Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji lub aktualnie obowiązujący, jeżeli Klient dokonał zmiany adresu.
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem Platformy Lombi, zawierane są w języku polskim i zastosowanie do nich mają przepisy prawa polskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych.
 6. W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami, Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże zmiany takie nie obejmują Transakcji, które zostały potwierdzone przed zmianą Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzić będą w życie w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zmianie na stronie Platformy Lombi.
 8. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1.03.2023.