REGULAMIN

§ 1.
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez LOMBI.COM S.A. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość udostępnianych przez LOMBI.COM S.A. w ramach Portalu internetowego lombi.com.

§ 2.
Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

§ 3.
Warunki świadczenia usług

Na podstawie Regulaminu, w ramach Portalu LOMBI.COM S.A. świadczy Użytkownikowi Usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia lub zapewnia:

§ 4.
Wymogi techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Profilu Klienta i Portalu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

§ 5.
Informacje o procesie zawarcia Umowy,
w tym o czynnościach technicznych składających
się na procedurę oceny i/lub zawarcia Umowy

§ 6.
Ograniczenia odpowiedzialności

§ 7.
Ochrona danych osobowych

§ 8.
Reklamacje

§ 9.
Postanowienia końcowe