REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady świadczenia przez LOMBI.COM S.A. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość udostępnianych przez LOMBI.COM S.A. w ramach Portalu internetowego lombi.com.

§ 2. Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Dział Obsługi Klienta – pracownicy lub współpracownicy LOMBI.COM S.A. lub pracownicy lub współpracownicy Przedstawiciela Spółki świadczący pracę lub usługi w Dziale Obsługi Klienta, uprawnieni do kontaktu i obsługi Użytkownika w imieniu LOMBI.COM S.A.

 • LOMBI.COM S.A. – LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858711, NIP 5252835161, REGON 386991365 o kapitale zakładowym w wysokości 700 000,00 zł, opłaconym w całości

 • Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację
  i weryfikację tożsamości Użytkownika

 • Login – adres e-mail Użytkownika

 • Pliki „Cookie” – informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług

 • Przedstawiciel Spółki – każdy podmiot gospodarczy, który okaże ważne i niewypowiedziane pełnomocnictwo udzielone przez LOMBI.COM S.A. do działania w imieniu i na rzecz LOMBI.COM.S.A. za pośrednictwem portalu LOMBI.COM wskazanego w niniejszym Regulaminie

 • Portal – Portal internetowy LOMBI.COM S.A., będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym LOMBI.COM S.A. pod adresem internetowym lombi.com stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami

 • Profil Klienta – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Portalu założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Zalogowanie na Koncie Klienta umożliwia wykonywanie Usług zleconych przez Użytkownika za pośrednictwem Profilu Klienta

 • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez LOMBI.COM S.A.”

 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
  i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.)

 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.)

 • Towar - rzeczy ruchome pozyskane od Klienta w ramach zawartej Umowy

 • Umowa – umowa sprzedaży z zastrzeżonym prawem odkupu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.)

 • Usługi – usługi świadczone przez LOMBI.COM.S.A. drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu

 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną składającą Wniosek o zawarcie umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą z Usług za pośrednictwem Portalu na zasadach przewidzianych w Regulaminie; podmiot korzystający z Portalu

 • Wniosek o ocenę i/lub o zawarcie umowy – wniosek o zawarcie umowy sprzedaży z zastrzeżonym prawem odkupu, złożony przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu po zalogowaniu do Profilu Klienta.

§ 3. Warunki świadczenia usług
Na podstawie Regulaminu, w ramach Portalu LOMBI.COM S.A. świadczy Użytkownikowi Usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia lub zapewnia:

 • informacje związane z ofertą i działalnością LOMBI.COM S.A.

 • utworzenie i prowadzenie Profilu Klienta

 • zapewnienie możliwości złożenia Wniosku o ocenę i/lub zwarcie umowy za pośrednictwem Profilu Klienta

 • podgląd aktualnego stanu konta Użytkownika wynikającego z Umowy

 • podgląd terminu odkupu wynikającego z Umowy

 • podgląd listy dokonanych transakcji i zawartych Umów oraz ich statusu

 • dostęp do zawartych przez Użytkownika Umów

 • dostęp do informacji m.in. o sposobie spłaty zobowiązania, nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana spłata, przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do przedłużenia terminu spłaty zobowiązań wynikających z Umowy

 • dokonanie spłaty Umowy bezpośrednio z poziomu Profilu Klienta

 • w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – informowanie Użytkownika o przysługujących mu promocjach, rabatach oraz
  o oferowanych przez LOMBI.COM S.A. lub jej partnerów biznesowych produktach i usługach

 • odroczenie terminu wykonania prawa odkupu wynikającego z Umowy

 • Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usług świadczonych przez LOMBI.COM S.A. drogą elektroniczną wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego i zakończeniem procesu wnioskowania o zawarcie Umowy.

 • Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą dezaktywacji/usunięcia Profilu Klienta przez Użytkownika, w ramach którego udostępniana jest Usługa.
 • LOMBI.COM S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy dezaktywacji/usunięcia Profilu Klienta do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a LOMBI.COM S.A.

 • LOMBI.COM S.A. ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn, bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikowi. LOMBI.COM S.A. poinformuje Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Użytkownika. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik nie będzie informowany
  o wypowiedzeniu Umowy odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z dezaktywacją Profilu Klienta.

 • Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania przez LOMBI.COM S.A. plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookie, które zostały określone
  w Polityce cookies.

 • Zalogowanie do Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez LOMBI.COM.

§ 4. Wymogi techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Profilu Klienta i Portalu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 • używanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej), korzystanie
  z JavaScript i Cookies.

 • Używanie starych wersji oprogramowania może powodować ryzyko wystąpienia błędów technicznych oraz szkodliwych działań osób trzecich.

 • LOMBI.COM S.A. oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

 • LOMBI.COM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

 • Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu https://.

 • Połączenie z Profilem Klienta jest szyfrowane.

 • LOMBI.COM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.

§ 5. Informacje o procesie zawarcia Umowy, w tym o czynnościach technicznych składających się na procedurę oceny i/lub zawarcia Umowy


 • Zawarcie Umowy lub dokonanie oceny Towaru na odległość możliwie jest jedynie dla Użytkowników posiadających Profil Klienta.

 • Zasady zawarcia i rozwiązania Umowy oraz warunki i okres na jaki Umowa może zostać zawarta, prawa i obowiązki obu stron Umowy jak również warunki jej wykonywania, są określone w Umowie, której wzór udostępniany jest na Portalu Klienta.

 • Umowa jest zawierana na warunkach wskazanych w ocenie. Minimalny i maksymalny okres na jaki można zawrzeć Umowę jest
  określony w ocenie.

 • Wniosek o ocenę można wypełnić wyłącznie w serwisie dostępnym w domenie lombi.com, po zalogowaniu do Profilu Klienta. Po wybraniu Wniosku o ocenę, Użytkownik wprowadza do systemu informatycznego dane potrzebne do określenia wysokości kwoty oceny i zawarcia Umowy. Na podstawie informacji podanych przez Użytkownika we Wniosku o ocenę, system informatyczny wylicza koszty
  związane z zawarciem Umowy.

 • W trakcie wypełniania Wniosku o ocenę dane podlegają walidacji na bieżąco (Użytkownik jest na bieżąco informowany
  o nieprawidłowościach, które są możliwe do zidentyfikowania przez system informatyczny w wypełnianiu pól wniosku poprzez stosowne komunikaty).

 • Użytkownik jest zobowiązany przedstawić we Wniosku o ocenę prawidłowe dane, wymagane przez LOMBI.COM S.A. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnienie danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 • Po dokonaniu oceny i określeniu parametrów Umowy, na procedurę zawarcia Umowy składają się łącznie następujące czynności:

  • wypełnienie danymi Użytkownika formularzy udostępnionych na stronie lombi.com

  • akceptacja wymaganych przez LOMBI.COM S.A. oświadczeń dotyczących w szczególności: zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu

  • udzielenie wymaganych przez LOMBI.COM S.A. zgód niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu zawarcia Umowy i realizacji Umowy

  • przejście przez kolejne etapy składania Wniosku o ocenę i/lub zawarcie umowy online na stronie lombi.com, w tym

  • podanie prawdziwych danych osobowych, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail

  • wpisanie kodu SMS przesłanego na podany w formularzu numer telefonu, w celu weryfikacji prawdziwości podanych we Wniosku danych

  • podanie w kolejnym oknie dialogowym prawdziwych danych osobowych, w tym: numer i seria dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, dane adresowe: kod pocztowy, miasto, ulica, numer ulicy, numer lokalu

  • złożenie zgodnych oświadczeń woli przez Użytkownika i LOMBI.COM S.A.

  • Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez Użytkownika i LOMBI.COM S.A. Za oświadczenie woli Użytkownika uznaje się potwierdzenie woli zawarcia Umowy przy wykorzystaniu linka potwierdzającego, wysyłanego wedle wyboru Użytkownika bądź w postaci sms na wskazany numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej. Za oświadczenie woli LOMBI.COM S.A. uznaje się wydanie pozytywnej decyzji w zakresie oceny i przedstawienie do potwierdzenia Umowy Klientowi, którą Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Wykonanie powyższych czynności skutkuje zawarciem Umowy.

  • Dokument potwierdzający zawarcie Umowy jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika we Wniosku o ocenę, a także dostępny jest w Profilu Klienta.

§ 6. Ograniczenia odpowiedzialności


 • Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym
  i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty LOMBI.COM S.A., z zastrzeżeniem oferty zawarcia Umowy otrzymanej w ramach Wniosku o ocenę i/lub zawarcie Umowy.

 • LOMBI.COM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od LOMBI.COM S.A. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od LOMBI.COM S.A., LOMBI.COM S.A. ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, LOMBI.COM S.A. nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

§ 7. Ochrona danych osobowych


 • Administratorem danych osobowych jest LOMBI.COM S.A.

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych przez Użytkownika uniemożliwi założenie Profilu Klienta i możliwość korzystania z Usług, w tym przesłania
  Wniosku o ocenę i/lub zawarcie Umowy. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody np. na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odwołania zgody w każdym czasie.

 • Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji Umowy przez okres jej trwania.

 • Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych w LOMBI.COM jest dostępnych w Polityce Prywatności.

§ 8. Reklamacje


 • Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem Usług przez LOMBI.COM S.A.

 • Reklamacje można złożyć:

  • pisemnie, na adres: ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa

  • e-mailem na adres: kontakt@lombi.com

  • telefonicznie pod numerem +48 603 13 13 13 (koszt połączenia według taryfy operatora).

 • Reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika

  • szczegółowy opis zastrzeżenia Użytkownika dotyczącego usług świadczonych przez LOMBI.COM S.A.

  • oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji

  • czytelny, własnoręczny podpis Użytkownika – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.

  • Nie rozpoznaje się reklamacji anonimowych.

 • W sytuacji, gdy reklamacje nie zawierają elementów wskazanych w ust. 3, LOMBI.COM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu doprecyzowania jego zastrzeżeń i żądań, a także w celu zweryfikowania szczegółów reklamacji.

 • LOMBI.COM S.A. udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni LOMBI.COM S.A. poinformuje o tym fakcie Użytkownika wskazując przyczynę opóźnienia, przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji LOMBI.COM S.A. poinformuje Użytkownika składającego reklamacje pisemnie lub na wniosek Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

 • Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec LOMBI.COM S.A.

§ 9. Postanowienia końcowe


 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd.

 • LOMBI.COM S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 • LOMBI.COM S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu LOMBI.COM S.A. powiadomi Użytkownika w treści wiadomości przesłanej na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulaminu jest również zamieszczany na stronie internetowej lombi.com.